Hírek

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása a 1227/2011/EU parlamenti és tanácsi rendelettel (REMIT) kapcsolatban

2014.03.18 Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A 1227/2011/EU parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) szerinti bennfentes információk közzétételére szolgáló, a HUPX Zrt. által működtetett közzétételi honlappal (Közzétételi honlap) kapcsolatosan Hivatalunk részére megküldött leveleikkel foglaltakkal összefüggésben, az azokban foglalt információk alapján, az alábbiakról tájékoztatjuk.

Levelükben megerősítést kérnek, hogy a „kizárólag KÁT-ban történő értékesítés alapján a termelő nem válik bejelentés köteles piaci szereplővé”.

Annak érdekében, hogy eldönthető legyen a REMIT hatálya alá tartozik-e egy társaság, érdemes áttekinteni a piaci szereplő fogalmát.

A REMIT szerint piaci szereplő az, aki a nagykereskedelmi energiapiacon történő ügyletet köt (REMIT 2. cikk 7. pont).

Ügyletnek a nagykereskedelmi energiatermékekkel kapcsolatos szerződések minősülnek (REMIT 2. cikk 4. pont), függetlenül a szerződés megkötésének körülményeitől. Nem állít fel a REMIT mennyiségi határértéket, sem értékesítési módokat nem zár ki a piaci szereplő fogalmának meghatározásakor, csak az lényeges, hogy nagykereskedelmi legyen az adott energiatermék, amelyre vonatkozóan az ügylet megszületik.

Nagykereskedelmi energiaterméknek az alábbi ügyleteket kell tekinteni, függetlenül a lebonyolítás helyétől és idejétől (REMIT 2. cikk 4. pont):

a) villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor;

b) az Unióban termelt, értékesített vagy átadott villamos energiával vagy földgázzal kapcsolatos származékos termékek (ügyletek);

c) villamos energia vagy földgáz Unión belüli szállítására vonatkozó szerződések;

d) villamos energia vagy földgáz Unión belüli szállításával kapcsolatos származékos termékek (ügyletek).

A szerződések megkötésének körülményeit illetően a REMIT Preambulumának (5) pontja a következőket állapítja meg:

(5) A nagykereskedelmi energiapiacok árupiacokat és származékos piacokat egyaránt magukban foglalnak – amelyek létfontosságúak az energiapiacok és a pénzügyi piacok számára –, továbbá a két szektorban összefügg egymással az árak alakítása. Ez többek között a szabályozott piacokat, a multilaterális kereskedési rendszereket, valamint a tőzsdén kívül (OTC) közvetlenül vagy közvetítő segítségével végrehajtott ügyleteket és kétoldalú szerződéseket is magában foglalja.

Ami egy termék nagykereskedelmi jellegét érinti a REMIT negatív definíciót alkalmaz: nem nagykereskedelmi termék a végső felhasználók általi felhasználás céljából létrejött szerződés, ebből következően viszont minden egyéb szerződés, ami ellátásra vagy elosztásra vonatkozik, nagykereskedelmi energiaterméknek minősül. Ez alól egy kivétel van, a végső felhasználók általi felhasználás céljából történő villamosenergia- és földgázellátásra és elosztásra vonatkozó szerződés, ami meghatározott határértéknél nagyobb fogyasztási kapacitásról rendelkeznek (600 GWh), azok nagykereskedelmi energiatermékként kezelendők, és vonatkoztatni kell a REMIT rendelkezéseit. Fontos, hogy nem szerződött kapacitásról, hanem fogyasztási kapacitásról beszél a REMIT.

Összefoglalva, látható, hogy a REMIT 2. cikk 4. pontja szerint a nagykereskedelmi energiatermékek az ott meghatározott ügyletek, függetlenül a lebonyolítás helyétől és idejétől. A piaci szereplő fogalmának eldöntésekor tehát a kötelező átvétel mint értékelési tényező nem jelenik meg.

Tovább menve a kötelezettségek felé, aki piaci szereplőnek minősül, annak teljesítenie kell a REMIT 4. cikkének előírásait, ami a bennfentes információ közzétételi kötelezettséget részletezi. Bennfentes információnak a REMIT 2. cikk 1. pontjában meghatározott információk minősülnek, annak mérlegelése, hogy egy adott információ bennfentesnek tekinthető-e, a piaci szereplő felelőssége. Hivatalunk azt vizsgálhatja csak, hogy a bennfentes információk közzétételére sor került-e a REMIT szerint.

A honlapon való közzététel szabályait a REMIT 4. cikkében foglaltaknak megfelelően, illetőleg a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról szóló 57/2013. (IX. 27.) rendelet alkalmazásával kell teljesíteni, illetőleg a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), illetve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) szabályozza a Közzétételi honlapon történő közzétételi kötelezettséget (VET 114/D. §, GET 61/E. §):

„114/D. § (1) Az a piaci szereplő, amelyet az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése alapján a Hivatal vesz nyilvántartásba, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettségének a bennfentes információ - szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett - honlapra (a továbbiakban: közzétételi honlap) történő feltöltésével tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti piaci szereplő a közzétételi kötelezettségét az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4)-(7) bekezdésére is figyelemmel teljesíti.”

Másképpen, a piaci szereplő regisztrációs kötelezettsége a jogszabályi előírások alapján áll fenn: a közzétételi kötelezettség a közzétételi honlapon való közzététellel valósul meg, ennek használatához szükséges a regisztráció. Nem kell külön köteleznie a piaci szereplőket Hivatalunknak, illetőleg nem is kötelezheti a piaci szereplőt, hatásköre csak azzal összefüggésben áll fenn, hogy ellenőrizze a jogszabályok betartását.

Aki ugyan piaci szereplőnek minősül, de úgy ítéli meg, hogy működése során nem fog olyan információ keletkezni, ami bennfentesnek minősül, dönthet úgy, hogy nem regisztrál, ugyanakkor mindenképpen szeretnénk rávilágítani arra, hogy, ha adott esetben mégis keletkezik bennfentes információ az adott piaci szereplőnél, akkor a közzétételt a fent leírtaknak megfelelően tudja megvalósítani jogszerűen.

Jelen levélben foglaltak nem minősülnek jogértelmezésnek vagy a Hivatal állásfoglalásának, csupán a jogszabály tartalmáról adnak felvilágosítást.